poniedziałek, 13 lutego 2017

Wniosek ws. nieujawnionych ogółowi Mieszkańców szczegółów dotyczących głosowania w SBO 2017

Dziś urząd miasta otrzymał wiadomość o treści, którą cytuję poniżej (urzędnikom czytającym tego bloga zwracam uwagę na brak informacji o podmiocie, który skierował do nich tę wiadomość!).

Jeśli chodzi o 1) punkt tego wniosku - bardzo ciekawe, jaki tym razem urzędnicy wynajdą pretekst uzasadniający odmowę udzielenia informacji. Fakt, że posiedzenie zespołu opiniującego było publiczne, jawne i otwarte dla wszystkich Mieszkańców, jednoznacznie wskazuje, że żądanie dotyczy informacji publicznej. Już jednak widzę, jak dyrektor biura ds. organizacji pozarządowych p. Paweł Szczyrski biegnie do urzędowych prawników, którzy przez 14 dni będą starali się odszukać odpowiedni wyrok sądu w podobnej sprawie, aby następnie dyrektor BOP mógł się na niego powołać i odmówić udostępnienia informacji... Na to m.in. marnowane są przez urzędników nasze podatki. Szybciej i wielokrotnie taniej byłoby, gdybyście po prostu przesłali mailem te jawne, publiczne i niewymagające żadnej anonimizacji dokumenty!

-----

Na podstawie ustawy o dostępnie do informacji publicznej żądam udostępnienia

1) informacji przedstawionych na publicznym, otwartym i jawnym posiedzeniu zespołu opiniującego zadania zgłoszone do sbo 2017, w postaci statystyk, wykresów i innych analiz odnoszących się do oddanych głosów przez mieszkańców podczas głosowania na zadania w sbo 2017, proszę o dołączenie do wykresów także danych liczbowych umożliwiających odtworzenie tych wykresów - w postaci  otwartego formatu pliku arkusza kalkulacyjnego lub w formacie csv

2) informacji, czy ww. materiały zostały sporządzone przez osoby z wykształceniem wyższym matematycznym (w szczególności w kierunku / specjalizacji statystyka), proszę podać także nazwiska oraz stanowiska osób, które te materiały sporządziły

3) informacji, czy ocena wpływu przesłania smsów przez firmę Nextbike była weryfikowana z wykorzystaniem metod statystycznych, w szczególności czy wykorzystane zostały metody weryfikacji hipotez statystycznych, proszę podać jakie zastosowano metody oraz jakie dały one wyniki, proszę przedstawić odpowiednie dokumenty

4) fragmentów nagrań z posiedzeń ww. zespołu w których radny Marek Duklanowski groził wnioskodawcom wniesieniem przeciwko nim sprawy do sądu, względnie wszystkich nagrań z posiedzeń ww. zespołu

5) informacji dotyczących głosowania na zadania w sbo 2017
- ile było wszystkich oddanych głosów ważnych i nieważnych
- ile było wszystkich oddanych głosów ważnych
- ile było wszystkich oddanych głosów nieważnych
- ile było wszystkich oddanych głosów nieważnych z powodu podania niekompletnych lub błędnych danych osobowych
- ile było wszystkich oddanych głosów nieważnych z powodu niewyrażenia zgód na przetwarzanie danych osobowych
- ile było wszystkich oddanych głosów nieważnych z powodu niezłożenia podpisu / złożenia niepoprawnego podpisu - w zakresie oświadczenia o świadomości odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy
- ile było wszystkich oddanych głosów przez osoby, które ukończyły 18 rok życia
- ile było wszystkich oddanych głosów przez osoby, w których imieniu głosowali ich rodzice lub inni opiekunowie prawni lub które głosowały za zgodą tych rodziców lub innych opiekunów prawnych

6) informacji w jaki sposób weryfikowana była autentyczność złożonego podpisu w zakresie oświadczenia o świadomości odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy

7) czy ww. podpis - jeżeli złożony został w postaci znaku X, O, kropki lub "parafki" skutkował odrzuceniem głosu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz