poniedziałek, 27 lutego 2017

Odpowiedź na mój wniosek ws. nieujawnionych ogółowi Mieszkańców szczegółów dotyczących głosowania w SBO 2017

Odpowiedź przyszła dziś, zgodnie z oczekiwaniami po ... 14... Nie. Po 15 dniach : )

A oto i jej treść.

Urząd Miasta Szczecin
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 105, fax +4891 42 45 099
bop@um.szczecin.pl -
www.szczecin.pl/bop

Szczecin, 27.02.201


Szczecin, dn. 27 lutego 2017 r.


Pan Adam Kopciński Galik
adamkgalias-sbo2017@yahoo.pl

Nasz znak: BOP-S.1431.2.2017.AD
UNP: 10328/BOP/-XXVIII/17

Wniosek z dnia 13 lutego 2017 r.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana wniosek przesłany drogą elektroniczną do Urzędu Miasta Szczecin w dniu 13 lutego 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie informacji dotyczących głosowania na zadania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, uprzejmie informuję:

Ad 1) w załączeniu przekazuję statystyki i wykresy odnoszące się do głosów oddanych przez mieszkańców podczas głosowania na zadania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, które zostały zaprezentowane na ostatnim posiedzeniu Zespołu Opiniującego zadania zgłoszone do SBO 2017 w dniu 6 lutego 2017 r. (aby otworzyć wybrany wykres w pliku Excel należy kliknąć na link zawierający nazwę „wykres”, bądź wybrać odpowiedni arkusz na dole strony). Wykresy zawierają dane liczbowe umożliwiające ich odtworzenie;

Ad 2) ww. materiały nie zostały sporządzone przez osoby z wykształceniem wyższym matematycznym. Zostały one sporządzone przez Pana Tomasza Lasockiego – Głównego Specjalistę w Referacie Oprogramowania Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Szczecin;

Ad 3) ocena wpływu przesłania smsów przez firmę Nextbike nie była weryfikowana z wykorzystaniem metod statystycznych, nie zostały wykorzystane metody weryfikacji hipotez statystycznych;

Ad 4) nagrania z posiedzeń Zespołu Opiniującego zadania zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 stanowią materiały robocze i nie podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(vide wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30.09.2015 r., I OSK 1725/14, dostępny w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych:(link: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query).
Ad 5) w zakresie informacji dotyczących głosowania na zadania SBO 2017:
 • ile było wszystkich oddanych głosów ważnych i nieważnych: 98 973, brak informacji o głosach papierowych nieważnych (karty do głosowania zostały zniszczone);
 • ile było wszystkich oddanych głosów ważnych: 94 964;
 • ile było wszystkich oddanych głosów nieważnych: 4 009, brak informacji
  o głosach papierowych nieważnych (karty do głosowania zostały zniszczone);
 • ile było wszystkich oddanych głosów nieważnych z powodu podania niekompletnych lub błędnych danych osobowych: 4 009, brak informacji o błędach w głosach papierowych (karty do głosowania zostały zniszczone);
 • ile było wszystkich oddanych głosów nieważnych z powodu niewyrażenia zgód na przetwarzanie danych osobowych: dotyczy tylko głosowania tradycyjnego – brak danych (karty do głosowania zostały zniszczone), brak danych w głosowaniu elektronicznym (elektroniczna karta do głosowania uniemożliwiała oddanie głosu bez wyrażenia wymaganych zgód);
 • ile było wszystkich oddanych głosów nieważnych z powodu niezłożenia podpisu / złożenia niepoprawnego podpisu - w zakresie oświadczenia
  o świadomości odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy:
  dotyczy tylko głosowania tradycyjnego – brak danych (karty do głosowania zostały zniszczone), brak danych w głosowaniu elektronicznym (elektroniczna karta do głosowania uniemożliwiała oddanie głosu bez złożenia oświadczenia);
 • ile było wszystkich oddanych głosów przez osoby, które ukończyły 18 rok życia: 85 032, brak informacji o głosach papierowych nieważnych (karty do głosowania zostały zniszczone); [tutaj chyba chodziło w ogóle o brak inf. o głosach papierowych, a nie głosach papierowych nieważnych - bo nie tego dotyczyło pytanie - analogicznie pytanie poniżej]
 • ile było wszystkich oddanych głosów przez osoby, w których imieniu głosowali ich rodzice lub inni opiekunowie prawni lub które głosowały za zgodą tych rodziców lub innych opiekunów prawnych: 11 289, brak informacji o głosach papierowych nieważnych (karty do głosowania zostały zniszczone);
Ad 6) nie weryfikowano autentyczności złożonego podpisu w zakresie oświadczenia
o świadomości odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy
;

Ad 7) podczas weryfikacji papierowych kart do głosowania sprawdzano czy zostały one opatrzone podpisami, nie weryfikowano sposobu podpisania kart.

Odnosząc się do żądania wskazania kto jest odpowiedzialny za udzielenie odpowiedzi, informuję iż w imieniu PM Szczecin informacji udzielają właściwi rzeczowo kierownicy jednostek organizacyjnych UM. Powyższe wynika zarówno z Regulaminu Organizacyjnego UM Szczecin(stanowiącego załącznik do Zarządzenia NR 417/15
z dnia 27.11.2015 ze zm.) jak i z Zarządzenia 227/16 PM Szczecin z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat.
Z wyrazami szacunku
DYREKTOR BIURA
Paweł Szczyrski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz