niedziela, 22 stycznia 2017

Pisma ws. niezgodności z prawem uchwały o szczecińskim budżecie obywatelskim

Odpowiedź wojewody na wniosek ws. niezgodnej z prawem uchwały ws. SBO i zarządzenia prezydenta ws. organizacji głosowania oraz moje pisma 3 wysłane do Wojewody Zachodniopomorskiego, Rady Miasta Szczecin(a) i Prezydenta Miasta Szczecin(a). Są pewne drobne rozbieżności pomiędzy tymi pismami (głównie wstęp, minimalne różnice są też w dalszej treści).


Dwa ostatnie organy nie udzieliły dotąd żadnej odpowiedzi.

W dysku tym jest ponadto rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego, w analogicznej sprawie oleśnickiego budżetu obywatelskiego, z zupełnie przeciwnym stanowiskiem, na które ponadto przedstawione zostało obszerne i wyczerpujące uzasadnienie z pełnym tokiem rozumowania, czego nie można powiedzieć o uzasadnieniu Wojewody Zachodniopomorskiego

Krótki komentarz

Wojewoda był zobowiązany ocenić zgodność z prawem rzeczonej uchwały po jej uchwaleniu, gdy tylko została mu ona przesłana, a nie dopiero po moim wniosku. Gdyby teraz wojewoda ją uchylił, przyznałby się tym samym do błędu popełnionego wcześniej, gdyż wówczas niczego naruszającego prawo się nie dopatrzył. Może tłumaczyć to po części niechęć, do zmiany poprzedniego stanowiska.

Inna sprawa, że wojewoda nie jest organem niezależnym od innych władz (jak. np. sądy). W szczególności nie jest także niezależny politycznie, bowiem powołany został przez premiera rządzącej partii (PiS). Dlatego też nie można wykluczyć, że zadecydowały tu także względy polityczne. Wojewoda, który doprowadza do unieważnienia uchwały i całego szczecińskiego budżetu obywatelskiego – niezależnie czy miałby rację, czy nie – spotkałby się z ostrą krytyką, jak oto umocowany politycznie organ nadzorczy niszczy budżet obywatelski. Równocześnie krytyka ta spadłaby także na rządzącą partię, czyli PiS . Bezpieczniej było więc tej uchwały nie ruszać. Dla organów politycznych najłatwiej jest aby obywatele sami bez udziału wojewody skierowali sprawę do sądu administracyjnego. Wówczas wojewodzie nie będzie można niczego zarzucić.

Jeśli chodzi zaś o samą treść uzasadnienia wojewody ws. odmowy dalszego zajęcia się rzeczoną uchwałą, odniosę się krótko tylko to najistotniejszej kwestii.


Po pierwsze wojewoda nie odnosił się wprost do konkretnych zapisów regulaminu i nie rozstrzygał wprost, czy są one zgodne z prawem czy nie. Odpowiedz wojewody jest bardzo ogólnikowa i wymaga domyślania się, jaki punkt regulaminu w danym akapicie wojewoda omawia oraz czy jakiegoś nie pominął. W moim wniosku natomiast jasno wymieniłem który paragraf regulaminu narusza jaki artykuł  konkretnej ustawy. Napisałem tak:
- §6 ust. 1-10 regulaminu [...] istotnie narusza art. 5a w związku z art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
- §7 ust. 1 i ust. 2 w związku z §6 (szczególnie ust. 3 i ust. 10) ww. regulaminu stanowiącym załącznik do ww. uchwały istotnie narusza art. 5a w związku z art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
- §8 ust 1 ww. regulaminu stanowiącym załącznik do ww. uchwały istotnie narusza art. 5a w związku z art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
- §9 ww. regulaminu stanowiącym załącznik do ww. uchwały istotnie narusza art. 5a ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 233 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
- cały ww. regulamin (§§ od 1 do 10) - [w związku z §7 ust. 1 i ust. 2 (w związku z §6)] ww. regulaminu istotnie narusza art. 5a w związku z art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz w związku z art. 233 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Przechodząc do uzasadnienia w zakresie Zespołu Opiniującego, wojewoda stwierdził, że Zespół Opiniujący rzekomo „nie posiada kompetencji rozstrzygających”. Że rzekomo z regulaminu SBO „wynika, że kompetencje Zespołu nie wykluczają tego, aby organ wykonawczy Gminy – Miasto Szczecin [prezydent] podejmował określone działania w zakresie obowiązków powierzonych Zespołowi, inaczej mówiąc – zadania powierzone Zespołowi Opiniującemu nie wykluczają kompetencji Prezydenta Miasta Szczecin w tym zakresie.”.

I to wszystko. Koniec uzasadnienia wojewody. Rozczarowani? Ja tym bardziej!

Poza tym stwierdzeniem, wojewoda nie wykazał w oparciu o jakie zapisy regulaminu SBO lub inne przepisy prawa lokalnego bądź powszechnie obowiązującego, rzekomo prezydent miałby ingerować w ostateczne decyzje podjęte przez Zespól Opiniujący. Zapisy regulaminu SBO nie dają jakiejkolwiek przestrzeni prezydentowi na jakąkolwiek ingerencję. Prezydent ma obowiązek wykonać uchwaloną uchwałę. Nie może odstępować od jej zapisów. Jeśli nawet rzekomo mógłby zaingerować w ostateczne listy zadań przygotowane przez Zespół Opiniujący, to wojewoda winien wyjaśnić kiedy prezydent mógłby to zrobić i w oparciu o jaki przepis prawa, a nie po prostu sobie stwierdzać, że zapisy regulaminu tego nie wykluczają

Dlatego też w „uzasadnieniu” oczekiwałbym czegoś więcej, niż arbitralnego stwierdzenia bez żadnego wyjaśnienia, że o przedstawieniu pełnego toku rozumowania nie wspomnę. To tak jakby przykładowo w fizyce lub matematyce w przeprowadzanym dowodzie ktoś pominął sobie kilkanaście równań, nie wyjaśniając jak doszedł do takich, a nie innych wniosków. Innymi słowy nie jest to żadne uzasadnienie, tylko stwierdzenie że uchwała jest zgodna z prawem bez podania na to nawet nie tyle nieprzekonującego, co w ogóle żadnego uzasadnienia.

Może jeszcze krótko odniosę się do kwestii naruszania przez uchwałę rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ws. „Zasad techniki prawodawczej” (chodziło o nieprecyzyjne zapisy bez wskazania, kto jest adresatem danego przepisu i kiedy można ten przepis zastosować). Wojewoda stwierdził, że „naruszenie przepisów tego aktu (rozporządzenia) nie wywołuje żadnych ujemnych skutków”. Po co więc w ogóle takie zasady techniki prawodawczej istnieją? Można sobie je lekceważyć? Co do ujemnych skutków, to wojewoda w drugiej części mojego pisma otrzymał szereg przykładów tych ujemnych skutków, które zostały wywołane przez nieprecyzyjne zapisy uchwały (wykraczanie poza kompetencję opiniującą zespołu opiniującego). Więcej szczegółów w podlinkowanym wyżej dysku google.


Wojewoda zaś w ogóle nie odniósł się wprost do kwestii wiążących zapisów regulaminu. Należałoby więc ponowić wniosek do wojewody, aby zajął jakiekolwiek stanowisko (przewidując odpowiedź, nie będę na to tracić już czasu). Przypomnę tylko w skrócie o co z tym wiążącym charakterem chodziło.

§6 ust. 3 Trzecim etapem jest przygotowanie przez Zespół Opiniujący [...] ostatecznych list zadań do głosowania. [ewidentny charakter wiążący, bez możliwości ingerencji]

§8 ust 1 Zadania, które w wyniku głosowania Mieszkańców uzyskały największą liczbę głosów na listach zadań [...], zostaną przekazane do realizacji. [ewidentny charakter wiążący, bez możliwości ingerencji]

§9 Zadania, które uzyskały największą liczbę głosów na listach zadań o charakterze ogólnomiejskim oraz dzielnicowym, wybrane w głosowaniu do SBO, zostaną wpisane do projektu budżetu Miasta Szczecin na kolejny rok budżetowy. [ewidentny charakter wiążący, bez możliwości ingerencji]


 

Wojewoda natomiast przychylił się częściowo do mojego późniejszego wniosku w sprawie zarządzenia prezydenta ws. zasad głosowania (w chwili wysłania 1 pisma, tego zarządzenia jeszcze nie było). Częściowo, ponieważ zdecydował się uchylić tylko zapisy w zakresie oświadczeń o odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy. Nie powoduje to nieważności całego zarządzenia, aczkolwiek może ułatwić podważenie wyników konsultacji społecznych. Bowiem skoro wymóg składania takich oświadczeń był bezprawny (niestety wojewoda ustalił to dopiero po konsultacjach) i skoro niektóre osoby mogły z powodu konieczności złożenia tych oświadczeń odmówić wzięcia udziału w konsultacjach, to mogło mieć to wpływ na wynik tych konsultacji.

Tyle w skrócie.

Jednocześnie zachęcam do zapoznania się ze wszystkimi pismami w ww. dysku google, gdyż skrót ten nie oddaje w pełni złożoności sprawy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz