sobota, 19 listopada 2016

Antyobywatelskie zachowanie zespołu opiniującego zadania do SBO 2017

 [Wpis w trakcie uzupełniania - pozostawione istotniejsze dotychczasowe fragmenty]

W sbo nagromadziło się tyle nieprawidłowości, że na opisywanie ich wszystkich na blogu nie ma czasu. Szczególnie, że jako jedyna osoba z mieszkańców Szczecina zajmuję się obserwowaniem i korygowaniem bezprawnych działań urzędu i zespołu opiniującego. Nie mam nikogo do pomocy, a wykonuję więcej pracy na rzecz SBO, niż zespól opiniujący  i wszyscy opłacani z naszych podatków urzędnicy razem wzięci.

Wracając do nagrywania. Byłem zmuszony do rejestracji posiedzenia, ponieważ zespół i urząd ocenzurował ok. 60 minut IV posiedzenia, a co więcej, wbrew ustawowym obowiązkom nie umieścił w nim informacji o 3 głosowaniach.


Swoją drogą, to "mieszkańcy" w tym zespole i tak stanowią mniejszość 8 z 17 osób (47% głosów). Piszę w cudzysłowie, ponieważ wśród przedstawicieli mieszkańców są także radni osiedlowi, dysponujący budżetami rad osiedli. Oczywiście wszystkie te 17 osób uważa się za mieszkańców, ale przecież niektórzy są obdarzeni dodatkową władzą i przywilejami, jakich zwykli mieszkańcy nie mają. Jeśli ktoś tak podchodzi do sprawy, to może z góry oddać budżet w ręce radnych, skoro wszyscy to mieszkańcy?

Ostatecznie ilu jest w zespole opiniującym zadania do budżetu mieszkańców jest owych zwykłych mieszkańców? 4 z 17 osób (23% wobec 77%).


Oznacza to, że faktycznie zespół opiniujący nie jest proporcjonalną reprezentacją mieszkańców z różnych grup społecznych i grup interesów, a jest zdominowany przez środowiska posiadające struktury organizacyjne, najbardziej aktywne i mające największą silę przebicia. Reszta, czyli zdecydowana większość przekroju społecznego, nie posiada w zespole opiniującym swojej żadnej reprezentacji. Prezydent przyczynia się tu jeszcze pogłębienia tej dominacji i braku reprezentatywności, narzucając 4 różne parytety.

ZARZĄDZENIE NR 379/16
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN(a!)
z dnia 7 października 2016 r. 
[...]
§ 1. Powołuję Zespół Opiniujący zadania złożone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 w składzie:
Przedstawiciele "Mieszkańców" Szczecina (wylosowani przez urząd a nie wybrani przez mieszkańców!]:
1) Wojciech Krygier [radny osiedlowy],
2) Jarosław Warchoł [radny osiedlowy],
3) Małgorzata Zychowicz - Prus [radna osiedlowa],
4) Piotr Bandurka,
5) Radosław Adamski,

6) Arkadiusz Lisiński [radny osiedlowy],
7) Piotr Jasnowski,
8) Marek Kowalczyk,


Przedstawiciele Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego [z nominacji a nie z wyboru]]:
9) Aleksandra Białonowicz,
10) Dorota Korczyńska,
11) Mirosław Gosieniecki,
12) Kamil Pawlaczyk,


Radni Miasta Szczecin [z nominacji a nie z wyboru], pośrednio pochodzący jednak wyboru mieszkańców]:
13) Jolanta Balicka,
14) Urszula Pańka,
15) Marek Duklanowski,
16) Rafał Niburski,


Przedstawiciel Urzędu Miasta Szczecin [z nominacji a nie z wyboru]:
17) Paweł Szczyrski.

[...]
Prezydent Miasta
Piotr KrzystekNa zakończenie przytoczę fragmenty z interpretacji prawnej i wyroków w sprawie szeroko rozumianej jawności obrad i posiedzeń na przykładzie zebrań wiejskich. W przypadku zespołu opiniującego ewentualnych wątpliwości jest nawet mniej, gdyż zespół opiniujący jest jeszcze silniej umocowany i uprawiony do sprawowania władzy publicznej.

W przeciwieństwie do mieszkańców sołectwa (które może być utworzone w granicach administracyjnych miasta, w tym Szczecina), został powołany zarządzeniem prezydenta, a ponadto mieszkańcy nie mają prawa głosu w sprawach przyjmowania i odrzucania zadań (do de facto nie ich) budżetu obywatelskiego. Wyłączne uprawienia władcze rozstrzygania tych kwestii zostały przyznane zespołowi opiniującemu.


Pełny tekst dostępny pod linkiem : Opinia prawna: nagrywanie przebiegu zebrania wiejskiego, strona Fundusze Sołeckie, Krzysztof Izdebski

Coraz częściej mieszkańcy i mieszkanki chcą nie tylko brać udział w zebraniach wiejskich czy posiedzeniach rad osiedli, ale również rejestrować te spotkania by z innymi dzielić się wiedzą co się dzieje w ich miejscowościach, wsiach i osiedlach. Zdarza się, że chcąc filmować przebieg zebrania natrafiają na opór władz oraz niektórych mieszkańców, którzy nie zdają sobie sprawy, że uczestnictwo w zebraniu wiejskim jest faktycznym sprawowaniem funkcji publicznych.
 Przykłady nagrania zebrania wiejskiego dostępny jest tutaj: Zebranie Wiejskie w Chwaszczynie podział funduszu sołeckiego na 2017r.
  Przykłady nagrań zebrań miejskich dostępne są na stronie miasta Ryglice tutaj bądź tutaj.

Jawność działania władzy gwarantuje art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [...]
[...]
Należy również zwrócić uwagę na treść art. 11 b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Nie bez przyczyny ustawodawca użył określenia w szczególności. Oznacza to, że nie jest to katalog zamknięty i należy uznać, że są i inne dopuszczalne sposoby realizacji zasady jawności organów i ich komisji oraz organów jednostek pomocniczych w tym również transmisja audiowizualna z obrad zebrania wiejskiego.
[...]
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 grudnia 2012 r. (I OSK 2021/21) stwierdził, że: w zebraniu wiejskim mogą brać udział wszyscy mieszkańcy sołectwa, a więc mogą uczestniczyć w obradach i podejmować uchwały. Jest to niewątpliwie przejaw demokracji bezpośredniej, ich legitymacja do uczestniczenia w zebraniu wiejskim wynika jedynie z faktu zamieszkiwania na terenie sołectwa. Udział mieszkańców sołectwa w zebraniu wiejskim należy zatem do sfery publicznej działalności tych osób, bowiem decydując się na uczestniczenie w zebraniu wiejskim, każdy jego uczestnik, będący mieszkańcem danego sołectwa, godzi się na udział w pracach organu uchwałodawczego sołectwa, a więc jednostki pomocniczej gminy, tym samym – godzi się więc na udział w życiu publicznym.
[...]
Skoro każdy może uczestniczyć w obradach zebrania wiejskiego (również w charakterze obserwatora), to również dopuszczalne jest, a wręcz wskazane, rejestrowanie tych obrad celem dokonania przekazu szerszej liczbie obywateli.
[...]
W związku z tym realizowana powinna być i w tym wypadku możliwość rejestracji dźwięku lub obrazu, o którym mowa w art. 61 ust 2 Konstytucji RP.
Nie zachodzą również inne przesłanki, które uniemożliwiają rejestrację dźwięku i obrazu z przebiegu zebrania wiejskiego. Co więcej, ustawa z 4 lutego 1994 r. o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych w art. 81 ust. 2 stanowi, że zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych,
2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
Skoro zatem dopuszcza się możliwość swobodnego rozpowszechniania tego typu nagrań, tym bardziej usprawiedliwione i dopuszczalne jest ich rejestrowanie i dzielenie się transmisją z innymi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz