wtorek, 22 listopada 2016

Zasady budżetu obywatelskiego nie tylko z nazwy na przykladzie m.st. Warszawy

Ponieważ jest to szczególnie istotne, na wstępie jeszcze raz przypomnę, że uchwała Rady Miasta Szczecin(a) nr XV/368/16 zobowiązująca prezydenta do organizacji SBO przyjęta została już w dniu 26 stycznia 2016 

Nalegał o to zresztą sam dyrektor biura organizacji pozarządowych p. Paweł Szczyrski, odpowiedzialny za 4 edycję SBO.
"Paweł Szczyrski BOP: decyzja odnośnie opracowania regulaminu zapadła, dokument ten powinien regulować różne kwestie. Dziś to posiedzenie jest bardzo potrzebne, do ostatecznego zatwierdzenia uchwały."
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stanowiska Rady Miasta dotyczącego opracowania Regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Głosowanie: za- 6, przeciw- 1.

Komisja przekaże inicjatywę uchwałodawczą do Przewodniczącego Rady Miasta z wnioskiem o skierowanie go pod obrady najbliższej sesji.

Na tym posiedzenie zakończono.
Źródło: Protokół nr 0063-10/38/16 z posiedzenia komisji ds. inicjatyw społecznych z dnia 12 stycznia 2016 (przy okazji proszę zwrócić uwagę na drobiazgowość tego protokołu nieporównywalną z nierzetelnymi protokołami zespołu opiniującego)

Po co więc p. dyrektor Paweł Szczyrski na to nalegał, skoro później ze swoimi urzędnikami i prezydentem na czele zwlekali z powołaniem zespołu ds. sbo i ze zorganizowaniem konsultacji z mieszkańcami? Mieli w tym już 3 edycje doświadczenia. Wiedzieli, kiedy uchwala trafi na sesję i kiedy wejdzie w życie. P. Paweł Szczyrski brał udział w posiedzeniach komisji ds. inicjatyw społecznych. Powinien zatem mieć już przygotowane projekty zarządzeń prezydenta (kopie z lat poprzednich) czekające tylko na wpisanie nowej uchwalanej podstawy prawnej i podpis.

Gdyby urzędnicy byli przygotowani, to zespół ds. sbo mógłby zacząć prace już 25 lutego, a może i nawet wcześniej. Dałoby się go powołać oraz przeprowadzić konsultacje - albo niezależnie od zespołu, albo wiążąc jedno z drugim i organizując (wymuszając) 1 spotkanie wybranego chwilę wcześniej zespołu z  konsultacjami z mieszkańcami, dodatkowo zastrzegając, że w razie nieobecności kandydata na członka zespołu na konsultacjach, jego kandydaturę uważa się za nieważną (inspiracja koncepcją z Warszawy) .

W praktyce wiemy, że urzędnicy z prezydentem ślimaczyli się z tym wszystkim aż do 5 maja 2016. A Ostatecznie wstępny termin głosowania na zadania w SBO 2017 to styczeń 2017. Takiego opóźnienia jeszcze dotąd nie było!

Wiemy też, że tylko 1 osoba z zespołu ds. sbo zainteresowała się debatą zorganizowaną przez Jawny Szczecin w urzędzie miasta tuż po wylosowaniu członków tego zespołu. I wiemy też, że mieszkańcy nie przychodzą na spotkania zespołu ani ds. sbo ani opiniującego. Jeśli tenże zespół z p. dyrektorem Pawłem Szczyrskim na czele wbrew komunikatom na stronach BIP zapraszającym do udziału w posiedzeniach wprost nakazują, aby mieszkańcy zadawali pytania po zakończeniu posiedzenia, a w jego trakcie się nie odzywali, to pustymi słowami są wszystkie te hasła o otwartości i udziale mieszkańców.


Grożenie mieszkańcom podległą urzędowi strażą miejską to już szczyt bezczelności w pojmowaniu obywatelskości budżetu przez tenże zespół i urzędników.Po tym skrótowym przedstawieniu szczecińskich aberracji, dat i opóźnień, popatrzymy teraz na to, jak wygląda to w m.st. Warszawie. Wybrane przez siebie fragmenty z warszawskich zasad budżetu obywatelskiego pozostawię bez szerszego komentarza, gdyż przemawiają same za siebie. Takich rozwiązań absolutnie nie znajdziemy w szczecińskim budżecie obywatelskim, będącym z nim jedynie z nazwy.


Załącznik do zarządzenia nr 1400/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2015 [porównaj z datą dopiero 5 maja 2016 rozpoczęcia prac nad regulaminem w szczecinie]
Regulamin przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017 (fragmenty)
[co więcej w Warszawie mają już regulamin budżetu na 2018 rok (sic!) uchwalony z dniem 5 października 2016 (sic!)]

Wszystkie daty są dla mieszkańców Warszawy z góry znane (w Szczecinie wciąż nie znamy daty głosowania, daty ogłoszenia wyników, ani nawet zasad samego głosowania, uprawnionych, liczby punktów, sposobu oddania głosu, liczby możliwych do oddania głosów - pod koniec 2016 roku nie wiemy kompletnie nic)
§ 6. Realizacja budżetu partycypacyjnego obejmuje następujące etapy:
1) akcja informacyjna dotycząca budżetu partycypacyjnego – prowadzona przez cały okres realizacji budżetu partycypacyjnego;
2) określenie szczegółowych zasad funkcjonowania Zespołów oraz przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w dzielnicach – do dnia 30 października 2015 r.;
3) promocja szczegółowych zasad przeprowadzania budżetu partycypacyjnego
w dzielnicach – od dnia 31 października 2015 r. do dnia 14 listopada 2015 r.;
4) zgłaszanie projektów – od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 15 stycznia 2016 r.;
5) przygotowanie oraz promocja publicznych dyskusji mieszkańców – od dnia
18 stycznia 2016 r. do dnia 14 lutego 2016 r.;

6) publiczne dyskusje mieszkańców – od dnia 15 lutego 2016 r. do dnia 6 marca 2016 r.;
7) weryfikacja zgłoszonych projektów – od dnia 14 marca 2016 r. do dnia 31 maja 2016 r.;
8) losowanie kolejności projektów na listach – do dnia 2 czerwca 2016 r.;
9) spotkania promocyjne projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców – do dnia 24 czerwca 2016 r.;
10) głosowanie mieszkańców na projekty – od dnia 14 czerwca 2016 r. do dnia 24 czerwca 2016 r.;
11) ogłoszenie listy projektów do realizacji – do dnia 15 lipca 2016 r.;
12) ewaluacja – prowadzona przez cały okres realizacji budżetu partycypacyjnego, jednak nie później niż do dnia 10 grudnia 2016 r.

I dla porównania fragment gotowego już regulaminu budżetu obywatelskiego w Warszawie na 2018 rok (sic!) - przy okazji zaczęli pisać po polsku i usnęli nadmiarowe "od dnia / do dnia"


§ 6. Realizacja budżetu partycypacyjnego obejmuje następujące etapy:
1) akcja informacyjna dotycząca budżetu partycypacyjnego – prowadzona przez cały okres realizacji budżetu partycypacyjnego;
2) określenie szczegółowych zasad funkcjonowania Zespołów oraz przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w dzielnicach – do 23 listopada 2016 roku
3) zgłaszanie projektów – od 1 grudnia 2016 roku do 23 stycznia 2017 roku
4) weryfikacja projektów i dyskusje mieszkańców – od 24 stycznia do 8 maja 2017 roku
5) odwołania i ponowna weryfikacja – od 8 maja do 26 maja 2017 roku
6) spotkania promocyjne projektów – od 1 czerwca do 30 czerwca 2017 roku
7) głosowanie mieszkańców na projekty – od 14 czerwca do 30 czerwca 2017 roku
8) ogłoszenie listy projektów do realizacji – do 14 lipca 2017 roku
9) ewaluacja – prowadzona przez cały okres realizacji budżetu partycypacyjnego, jednak nie później niż do 11 grudnia 2017 roku.

§ 7. 1. W celu umożliwienia mieszkańcom prowadzenia dyskusji drogą elektroniczną w ramach etapów, o których mowa w § 6 pkt 4–10, uruchamia się internetowe forum, stanowiące element ESOG.

§ 15. 1. W celu umożliwienia mieszkańcom zainteresowanym przygotowaniem projektów prowadzenia dyskusji na temat potrzeb dzielnic lub obszarów terytorialnych, o których mowa w § 10, a także wymiany doświadczeń, organizuje się otwarte dyskusje na temat priorytetów rozwojowych dzielnic.
2. W celu przeprowadzenia dyskusji w każdej dzielnicy odbywa się przynajmniej jedno moderowane spotkanie.
3. W celu zapewnienia mieszkańcom pomocy w przygotowywaniu projektów, koordynator w trakcie trwania etapu zgłaszania projektów organizuje dyżury konsultacyjne, podczas których obecni są pracownicy urzędu dzielnicy lub jednostek wyznaczeni odpowiednio przez burmistrza dzielnicy lub dyrektorów jednostek.

§ 16. 1. Publiczne dyskusje mieszkańców dotyczą zgłoszonych projektów i obejmują prezentacje projektów przez projektodawców albo ich przedstawicieli oraz dyskusje nad projektami pomiędzy projektodawcami, mieszkańcami, członkami Zespołu, jak również przedstawicielami urzędu dzielnicy oraz właściwych merytorycznie jednostek, które mogą prowadzić do ich zmiany.
3. Niestawienie się projektodawcy lub jego przedstawiciela na spotkaniu dyskusyjnym, na które został zaproszony, oznacza wycofanie projektu przez projektodawcę. Wówczas taki projekt nie jest dalej procedowany.

§ 17. 1. W celu omówienia projektów o charakterze ogólnodzielnicowym w każdej dzielnicy odbywa się przynajmniej jedno spotkanie dyskusyjne. Jeżeli dzielnica została podzielona na obszary terytorialne, o których mowa w § 10, wówczas w każdym z tych obszarów odbywa się przynajmniej jedno spotkanie dyskusyjne poświęcone projektom o charakterze lokalnym dla tego obszaru.
4. Spotkania mają charakter otwarty dla mieszkańców.

§ 18. 1. Weryfikacja projektów składa się z weryfikacji ogólnej, weryfikacji szczegółowej oraz ponownej weryfikacji projektu, o której mowa w § 23.

§ 26. 1. W celu promocji projektów poddanych pod głosowanie, a także zachęcenia mieszkańców do udziału w etapie głosowania na projekty, organizowane są spotkania promocyjne, w których udział może wziąć każdy mieszkaniec.
2. Spotkania, o których mowa w ust. 1 mogą się odbywać również podczas imprez lub innych wydarzeń mających miejsce w dzielnicy.
3. Prezentacji projektów podczas spotkań promocyjnych dokonują projektodawcy lub ich przedstawiciele.

Na zakończenie jeszcze krótki fragment obowiązującego ZARZĄDZENIA NR 1299/2015 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 września 2015 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania koordynatorów ds. budżetu partycypacyjnego, powoływania i uzupełniania składu osobowego zespołów ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicach, a także zakresu ich działań, w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego, który ma być przeprowadzany w danym roku

§ 6. 1. Zespół może:
1) określić dopuszczalną liczbę nieusprawiedliwionych nieobecności, której przekroczenie będzie równoznaczne ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zespołu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz